Mendimi juaj per
Bashkohu dhe ti.al

Rregullat e perdorimit

PRANIMI I RREGULLAVE Te PERDORIMIT

Hyrja ne kete website nenkupton pranimin e rregullave te perdorimit. Lion.al ka te drejte te ndyshoje rregullat e perdorimit kur dhe si e shikon ajo te arsyeshme. Rregullat e tanishme te perdorimit ne website jane nga me bashkekoheset qe perdoren ne internet gjate periudhes se ketij perdorimi. Shkelja e çfaredo rregulli te perdorimit nenkupton automatikisht ndalimin e te drejtes se perdorimit ne kete website dhe shkaterrimin e menjehershem te te gjitha materialeve qe zbritet nga ky website.
Nese Ju nuk jeni plotesisht dakort me keto terma e kushte perdorimi ju nuk mund dhe nuk duhet te perdorni faqet tona.

 

LEJE PERDORIMI E LION.AL DHE TE DREJTAT E PRONESIMIT

Ky website administrohet nga lion.al . Jeni dakort te mos kopjoni, riprodhoni, shisni, publikoni ose te shfrytezoni per çfaredo arsye, çfaredo perberes ne kete website, perdorimin e tij ose hyrjen ne te, perveçse me te drejten e kontrates se autorizuar nga lion.al . Çdo perdorim ne kete website qe nuk lejohet nga kjo kontrate ndalohet, dhe mund te sjelle shkelje te te Drejtave Ligjore.

Bini dakort me rregullat e kesaj kontrate, dhe ne qofte se perfundon ne nje fare menyre nga lion.al keni te drejten te vizitoni dhe te perdorni kete website ekskluzivisht per perdorim personal, me nje kusht, ate te ndalimit te publikoni, te kopjoni, te shperndani, te reduktoni apo te krijoni imitime nga çfaredolloj perberes qe permban ky website, perveçse ne qofte se keni te drejten nga lion.al . Jeni dakort te mos hiqni ose te mos reduktoni asnje lajmerim ligjor, emra ose pershendetje qe permban ky website.

Njihni dhe jeni dakort qe midis jush dhe lion.al çdo e drejte, titull apo interes ne website, duke permbajtur dhe te drejtat pa kufi te patentave, metodave profesionale, te drejtat e pronesise private, shenja tregtare, sektrete per tregtine, shpikje, njohuri teknike si dhe te gjitha te drejtat e tjera te pronesise private administrohen nga lion.al . Nuk keni te drejte te perdorni asnje shenje tregtare, te regjistruar apo jo, shenje servisi ose logo qe administrohet nga lion.al , as te lini te nenkuptohet se keni lidhje te autorizuar ose te aprovuar nga lion.al .

Bini dakort qe te mos perdorni te tjera metoda per te hyre ne kete website perveçse ato qe ju ofrohen nga lion.al. Me pas bini dakort se nuk do te permblidhni informacione nga ky website duke perdorur çfaredolloj menyrash personale e cila permbledh dhe pse jo plotesisht perdorimin e web spider, scripts, web scraping ose aplikimin e web scraping. Nuk do te shkaterroni, prishni, ose te vendosni jashte perdorimit kete website dhe me asnje menyre nuk do te nderhyni ne perdorimin e tij nga nje tjeter abonent.

 

PERSHTATJE E KONTRATES Se TANISHME

Lion.al ka te drejten sipas gjykimit te saj te ndryshoje ose te pershtate kedo nga keto rregulla ne çdo moment. Keto ndryshime do te jene ne perdorim direkt pas zbritjes se tyre ne website. Do te duhet te vizitoni shpeshhere kete Kontrate qe te jeni te informuar mbi keto ndryshime.

 

DEMSHPERBLIM

Jeni dakort qe lion.al , dyqanet e saj, ortaket, agjentet dhe partneret e tjere si dhe punonjesit, nuk kane pergjegjesi per asnje humbje, pergjegjesi, kerkese, duke perfshire dhe pagesat e avokateve, nga te trete per arsye (a) te permbajtjes se abonimit qe dorezuat, zbritet, ose transferuat me kete website, (b) perdorimit tuaj te ketij website, ose, (c) shkeljen nga ana juaj te Kontrates se tanishme, te ligjit qe eshte ne fuqi, ose te te drejtave te te treteve, dhe ta demshperbleni.

 

LINK DHE KONKLUZIONET E KERKIMIT

Ky website mund te prodhoje konkluzione kerkimi ku referohen ose lidhen me website te te tjereve nepermjet internetit. Lion.al nuk ka asnje kontroll mbi keto website dhe permbajtjet e tyre. Lion.al nuk perfaqeson dhe nuk garanton ne qofte se permbajtja ne keto website eshte e vertete, e ligjshme dhe jo ofenduese. Lion.al nuk portretizon permbajtjen e ketyre website, as garanton se ato nuk do te kene viruse ose nuk do te demtojne ne nje fare menyre kompjuterin tuaj.

Duke perdorur kete website mund te kerkoni ose te lidheni me te tjere website, bini dakort dhe kuptoni se nuk do te kerkoni demshperblim nga lion.al per çfaredolloj humbje apo demi, te cilat mund te lindin nga perdorimi i website per arsye te kerkimeve ose te lidhjes me te tjere website. Ne qofte se do te takoni ndonje problem me ndonje link te ketij website, ju lutemi te kontaktoni me lion.al nepermjet faqes KONTAKT dhe lion.al do te hetoje kerkesen tuaj dhe do te marre masat e duhura sipas gjykimit te saj.

 

KONTAKTE ME TE TRETE

Transaksionet ose kontaktet tuaja nepermjet website me te tjere jashte lion.al eshte ekskluzivisht midis jush dhe te tjereve. Lion.al nuk ka asnje pergjegjesi per çfaredo materiale, sherbime, burime ose permbajtje qe jane ne dispozicion nepermjet ketyre transaksioneve ose kontakteve me te tjere.

 

PERGJEGJESI

Lion.al nuk mban asnje pergjegjesi per çfaredolloj material qe klientet ose vizitoret qe zbresin ne faqen e tyre personale ose ne faqet personale te te tjereve, por jo kufizuese, si per shembull, pamje pornografike ose pershkrime, materiale me te drejta te garantuara, materiale piratike, ofensiva te shkruara kunder firmave te tjera ose personave te tjere, plagosje dhe te tjera.

 

ASNJE KESHILLE PROFESIONALE

Ju behet e njohur se lion.al nuk ju ofron asnje keshille profesionale, dhe jeni dakort te mos perdorni kete website ne rol keshillues nga profesioniste me eksperience, qofte ata jane ekonomiste, avokate ose çfaredolloj tjeter profesioni.

 

PERDORIM I JASHTELIGJSHEM NE KETE WEBSITE

Perdorime te jashteligjshme ne kete website por jo kufizuese duke perfshire nje lidhje te jashteligjshme me kete website, perdorimin e jashteligjshem te çfaredolloj irobot, web spider, ose kedo mekanizem te automatizuar ne webside do te hetohet dhe do te dorezohet ne proçeset e duhura ligjore.

 

MOHIM I PERGJEGJESISE

Lion.al nuk sjell asnje pergjegjesi per asnje dem dirEkt ose indirekt, dem penal, dem aksidental, ose deme te njepasnjeshme qe mund te lindin nga hyrja, perdorimi, ose ekspozimi tuaj ne kete website, ose me vonesen, veshtiresine e hyrjes, ekspozimin dhe perdorimin e ketij website.

Lion.al nuk ju premton qe ky website te mos kete gabime ose mikpritja do te jete pa nderprerje, ose do tju ofroje rezultate nga perdorimi i tij ose çfaredolloj permbajtje, kerkimi apo lidhjeje me te. Website dhe permbajtja e saj shperndahen me baze “as-is” dhe “as-available”(siç eshte-siç gjendet ne dispozicion)

Lion.al nuk mund te siduroje qe dokumentat qe do te zbrisni nga ky website nuk do te permbajne viruse, te dhena infektive ose shkaterruese.

 

POLITIKA E RIKTHIMIT TE PARAVE

Politika e Lion.al nuk permban rikthimin e parave. Megjithate firma premton te zgjidhe me mirebesim, çdo kontradikte qe mund te krijohet, duke patur gjithmone parasysh interesin dhe te drejtat e klientit.

 

 

SHKELJET E RREGULLAVE

Jeni dakort qe kompesimi ekonomik mund te mos jete i mjaftueshem per lion.al per shkeljet e ketyre rregullave te perdorimit. Gjithashtu njihni mundesine e marrjes se masave ligjore ose te tjera menyra demshperblimesh per keto shkelje.